Program adresowany jest w szczególności do aktywnych społecznie i politycznie obywateli Białorusi, którzy z powodu swojej działalności politycznej, nie mogą kontynuować kształcenia w swoim kraju. Program oferuje stypendia na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz staże naukowe i studia podyplomowe na wszystkich kierunkach studiów. Program umożliwia podjęcie studiów doktoranckich oraz indywidualnej pracy badawczo-dydaktycznej w ramach staży naukowych, co w skuteczny sposób wspiera budowę współczesnych elit akademickich Białorusi, jak również daje szanse na rozwój młodych naukowców w niezależnym środowisku akademickim. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową: http://www.studium.uw.edu.pl

Specjalistyczne studia wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim oferują unikalny program kształcenia dla zagranicznych studentów z Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej. Stypendia są szansą na wykształcenie ekspertów do spraw wschodnich w kraju, jak i za granicą. Program oferuje bowiem rzadką okazję do wspólnego odkrywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu. Aby ubiegać się o studia magisterskie, studenci muszą mieć ukończone studia (licencjackie lub magisterskie), mieć mniej niż 30 lat oraz posiadać dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową:  http://www.studium.uw.edu.pl

W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II i III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Ponadto udział w programie stanowi dla uczestników szansę na poznanie polskiej kultury i języka. Daje możliwość nawiązania znajomości z polskimi studentami i pracownikami naukowymi polskich uczelni.

Oferta stypendialna adresowana jest do obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

Aktualnie oferta stypendialna programu obejmuje:

  • stypendia na studia II stopnia w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych i europeistyce;
  • stypendia na studia III stopnia w dziedzinach nauk: humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Aby uczestniczyć w Programie trzeba znać język polski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:  http://buwiwm.edu.pl/

Program stypendialny skierowany jest do osób, które uzyskały dyplom w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych i mają już pewne osiągnięcia akademickie. Program obejmuje dziewięciomiesięczny staż badawczy. Naukowcy z krajów postsowieckich, ubiegający się o udział w Programie, mogą składać wnioski w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową:  http://www.studium.uw.edu.pl

STUDYFINDER